Helfo

Bergen Storsenter Tannlegepraksis har direkte oppgjør med Helfo.

Det innebærer at hvis du har krav på refusjon for behandlingen som utføres betaler du kun den gjenværende summen etter refusjonen er trukket i fra.
På den måten kan pasienter som har krav på refusjon få direkte ytelse etter behandlingen

Dette er folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I utgangspunktet skal den voksne befolkningen i Norge betale all tannbehandling selv. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Folketrygdens stønad til dekning av tannbehandling er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av helse og omsorgs departementet. Departementets takster består av honorartakst, refusjonstakst og egenandel. Dersom tannlegens takster er høyere en departementets fastsatte takster, må pasienten betale det overskytende selv.


Det er 15 punkter for forskjellige sykdommer/tilstander som gir rett til refusjon

 1. Sjelden medisinsk tilstand
  Med sjelden medisinsk tilstand menes at diagnosen forekommer opp til 1 per 10.000 individer eller totalt ca. 500 pers. i Norge. Sykdommen må være varig. Diagnosene er nevnt i en A-liste og B-liste.

 2. Leppe- kjeve- ganespalte
  Personer med LKG-spalte får dekket tannbehandling som har direkte sammenheng med LKG-spalten.

 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen
  Kreft eller aggressive tilstander(store kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt) som påvirker munnhulen eller kjever og har ført til behov for tannbehandling.

 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
  Der det er fare for infeksjonsspredning fra munn-hule og som kan innebære en alvorlig og livs-truende risiko.
  - Hjerteoperasjon
  - Dialysebehandling
  - Organtransplantasjon
  - Benmargstransplantasjon
  - Stamcellebehandling
  - Høydose cellegiftbehandling
  - HIV/AIDS
  - Krefftpasienter med skjelettmetastasersom behandles med høypotente bisfosfanater
  - Strålebehandling mot kjevene ved kreft og ved medikamentassosiert kjeveosteonekros

 5. Sykdommer og anomalier munn og kjeve
  Behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon.( Kirurgisk fjerning av visdomstenner, kjeveleddsplager, biopsier)

 6. Periodontitt(tannkjøttssykdom)
  Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt. Gjelder behandling av tannkjøttssykdom med
  tap av benfeste. Behandlingen må være systematisk og målrettet for å oppnå infeksjonkontroll. Behandlingen må utføres fortløpende.
  Rehabilitering ved tanntap pga grav marg. periodontitt. Har man mistet en eller flere tenner pga tannkjøttssykdom etter 1.mai 2002, kan man få støtte til protese, delprotese, bro, implantat. Det gis stønad kun 1 gang per tann med noen unntak.

 7. Tannutviklingsforstyrrelser
  Det gis stønad til behandling av tenner som har en utviklingsforstyrrelse av tannemalje, tannben, manglende tannanlegg, korte røtter, avvikende tannform/tannstørrelse og tannluker pga at tenner ligger i kjeven.Utviklingsforstyrrelsen må ha vesentlig betydning for funksjon og estetikk.

 8. Bittavvik – kjeveortopedisk behandling
  Ved bittanomalier (bittavvik) kan pasienten få dekket noe av utgiftene til kjeveortopedi (tannregulering).

 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
  Ved kraftig slitasje av tannsubstans slik at det går ut over funksjon og estetikk gis det støtte til tannbehandling.

 10. Hyposalivasjon
  Munn tørrhet pga. medisiner eller sykdom som har ført til økt kariesforekomst. Munntørrheten må dokumenteres( spyttprøver, røntgen bilder, undersøkelse) over tid, minimum 1 år.

 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringer
  Det kan ytes stønad dersom pasienten har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Pasienten kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som pasienten reagerer allergisk mot. 

 12. Tannskader ved godkjent yrkesskade

 13. Tannskade ved ulykke, (Ikke yrkesskade)
  Det gis stønad til behandling av tannskade som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Det er en engangsytelse når behandlingen påbegynnes innen 1 år etter at ulykken fant sted. Unntak fra dette er hvis førstegangs behandling er foretatt før 31.12 det året personen ble 20 år.
  Tannskader hos personer med sykdommer som kan gi fallskader. Skader oppstått under anfall. Må dokumenteres

 14. Manglende evne til egen omsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
  Personer som har en varig somatisk eller psykisk sykdom(f.eks demens, parkinson, posttraumatisk stress syndrom) og som har nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid( minimum 1 år). Manglende evne til egenomsorg må dokumenteres fra relevant spesialist( f.eks psykiater) Det må også dokumenteres at personen ikke har rett på gratis behandling i den offentlige tannhelsetjenesten før behandling påbegynnes.

 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
  Det kan gis stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.


For mer utfyllende informasjon om refusjon anbefales det å lese Helfo's Regelverk og takster for tannlege som du finner her.