Personvern hos Bergen Storsenter Tannlegepraksis

Når du som pasient er i kontakt med oss, vil Bergen Storsenter Tannlegepraksis behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Bergen Storsenter Tannlegepraksis. Du kan kontakte oss på følgende dersom du har noen spørsmål om behandling av personopplysninger:

E-post: btp@minetenner.no

Telefon: 55 30 17 20

Adresse: Strømgaten 8, 5015 Bergen

Organisasjonsnr: 890 506 852


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Dine personopplysninger blir samlet inn til formål avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

I forbindelse med at vi behandler pasienter. Da brukes personopplysninger til å opprette en journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til pålagte plikter om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven, og pasient- og brukerrettighetsloven

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse, og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss, for å hjelpe deg med det du lurer på.


Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som f.eks. ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr f.eks. at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtalt med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepesonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften §14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen, og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.


Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside.


Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringer. Ellers hvil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.